Dagligdagen

Dagligdagen

 

Dagligdagen på STU Syddjurs er opbygget efter principper om forudsigelighed, struktur og aftaler efter behov.


Alle elever har et skema, hvor det er tydeligt hvad de skal hvornår, sammen med hvem og hvor.


Da alle elever ikke er ens er der ikke to skemaer der er ens. Med den nødvendige respekt for fællesskabet og hvad der skal til for at få hele STU til at hænge sammen, har hver enkelt elev ønsket nogle særlige fag, som forsøges tilgodeset. Andre fag er obligatoriske.


En del af fagene på skemaet er elevernes egne ønsker, hvor de i samarbejde med personalet har opstillet nogle mål og fået afstemt hvad der giver mening at kunne i fremtiden.

STU starter kl 8:30.

Her gennemgår vi dagens program, så alle ved hvad de skal og giver evt. vigtige beskeder.

Programmet er generelt kendt for de unge, men der kan være mindre ændringer.

Herefter starter undervisningen på de forskellige fag.


Pauser. I løbet af dagen har eleverne to fastlagte pauser. Her er der mulighed for

både formiddagsmad og frokost, men også socialt samværd i et ungemiljø.


Dagen slutter kl 13:15. Tidligt, men det giver eleverne mulighed for at have energi

til at fungere og have et fritidsliv. Endvidere er det bedre at have færre men gode timer,

fremfor mange middelmådige timer. 


Aftenklub torsdag

Hver torsdag er der aftenklub. Eleverne møder kl. 13:00 og har fri kl. 19:00. Ved at flytte undervisningstiden, har vi mulighed for at gøre brug af nogle af de lokale fritidstilbud.

Netop fritid og fritidsliv er det gennemgående tema vi arbejder med på disse torsdage. Hvad kan eleven bruge sin fritid på, hvilke tilbud har lokalområdet og hvordan opsøger man disse.

Eleven melder sig på en aktivitet 3 uger ad gangen og kan derfor prøve de forskellige aktiviteter i løbet af året. Der er både tilbud ud af huset og tilbud hjemme på STU.


Fredage

Fredag er fagene anderledes end de øvrige dage og er mere lystbetonede. Her er også et større fokus på motion og bevægelsesglæde. Eleverne møder kl. 8:30 og har fri kl. 12:00.


Udflugter

Naturligvis har vi på STU også udflugter af forskellig art. Det være sig både korte udflugter på få timer, men også hele dage. Her ryder vi skemaet og oplever i fællesskab den omkringliggende verden. Det kan være udflugt til  nogle af samfundets institutioner, men også kulturelle begivenheder og ting der er helt normale i ungdomslivet.


Indhold i dagligdagen:


Fagene der findes på skemaet er en blanding af 5 ting:


  • Sociale fag, som skal optimere elevernes sociale kvalifikationer og give dem oplevelsen af fælleskab.


  • Faglige fag, som skal optimere eleverne arbejds- og uddannelsesmæssige evne og forståelse for samfundet omkring dem.
  • Bevægelsesfag, som skal optimere elevernes fysik og deres indsigt i og forståelse for det gode liv.
  • Interessefag, som skal skabe glæde og livslyst samt inspirere til en god fritid.


  • Personlige fag, der skal give indsigt i evner og identitet.

Sammenhæng mellem målsætninger og aktiviteter.


En gang årligt eller efter behov, mødes den unge, forældre, UU- vejleder, STU Syddjurs og evt. jobcenter sagsbebandler til den årlige elevkonference.


På dette møde fremlægges status og der sættes nye mål for den kommende periode.


Eleven er hovedperson og ofte myndig, så vigtigheden af at forstå og selv være med til at bestemme mål øves her.

Ligeledes aftales hvilke aktiviteter, aftaler og fagvalg der kan bruges for at opnå målene.


Derfor er der ikke frit valg i skemaet. Der er en naturlig sammenhæng mellem hvilke mål der er sat og hvilke aktiviteter og fag eleven har inkl. en naturlig respekt for forståelse for hvad der skaber motivation hos den unge.